Η ιστοσελίδα www.inzone.gr(εφεξής «Διοργανώτρια»)  δύναται να διοργανώνει διαγωνισμούς (εφεξής «Διαγωνισμοί»), με έπαθλα που κάθε φορά θα γνωστοποιούνται μέσω της σελίδας στο Facebook. Οι όροι συμμετοχής (εφεξής «Όροι») θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια των Διαγωνισμών, στο δικτυακό τόπο «www.inzone.gr/contest-terms» (εφεξής «Δικτυακός Τόπος»)

Σκοπός του παρόντος, είναι ο καθορισμός των γενικών όρων συμμετοχής στους Διαγωνισμούς κάθε ενδιαφερομένου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να αλλάζει το δώρο του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με δημοσίευση στο url: http://www.facebook.com/inzonegr. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς έχει κάθε ενδιαφερόμενος, που έχει έγκυρο λογαριασμό στην ιστοσελίδα www.facebook.com και που αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους, εξαιρουμένων των συμμετεχόντων στην Διοργανώτρια.
 2. Για να λάβουν μέρος στους Διαγωνισμούς οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν εγγραφή στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (like στην fan page με url: http://www.facebook.com/inzonegr), να κάνουν Like στην δημοσίευση που θα πραγματοποιήσει ο διαχειριστής της Διοργανώτριας σε σχέση με τον διαγωνισμό και σχόλιο με το πραγματικό ονοματεπώνυμο τους στα ελληνικά, μέσα στα χρονικά διαστήματα που θα αναφέρονται.
 3. Ο κάθε ένας διαγωνισμός θα δημοσιοποιείται μέσω της σελίδας στο Facebook. Μία δημοσίευση(εφεξής «Δημοσίευση») στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook θα ανακοινώνει την ύπαρξη ενεργού Διαγωνισμού, το χρόνο διάρκειάς του, το έπαθλο αυτού. Στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας έγκειται τόσο το εάν θα “τρέξει” κάποιος Διαγωνισμός, όσο και η διάρκειά του, ο τρόπος επιλογής νικητή, και το έπαθλο που θα διατεθεί μέσω ενός εκάστου Διαγωνισμού.
 4. Οι ειδικότεροι Όροι κάθε Διαγωνισμού, εφόσον υφίστανται, θα ανακοινώνονται στην Δημοσίευση και δεσμεύουν όλους τους συμμετέχοντες.
 5. Οι δηλώσεις συμμετοχής για τους Διαγωνισμούς θα είναι έγκυρες, εφόσον υποβληθούν, μέσα στα χρονικά όρια που ανακοινώνονται κάθε φορά στην Δημοσίευση. Διευκρινίζεται ρητά, ότι η οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης συμμετοχής μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.
 6. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής. Σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής λαμβάνεται ως έγκυρη μόνο η πρώτη κατά χρονική σειρά συμμετοχή.
 7. Οι νικητές θα πρέπει με την λήξη του διαγωνισμού και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που θα ανακοινώνεται ταυτόχρονα με τους νικητές να στέλνουν email στο οποίο θα αναγράφεται ότι αποδέχονται το δώρο, στην διεύθυνση contest@inzone.gr ώστε να ενημερωθούν για το πως μπορούν να παραλάβουν τα δώρα.
 8. Με το πέρας του εκάστου Διαγωνισμού θα αναρτάται στην fan page Inzone.gr (http://www.facebook.com/inzonegr) ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την λήξη του διαγωνισμού, καθώς και ανακοίνωση με τους νικητές προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.
 9. Νικητές ορίζονται οι χρήστες (ίσοι με τον αριθμό των διαθέσιμων δώρων) οι οποίοι θα κληρωθoύν.
 1. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
 2. Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του επάθλου να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας έγγραφο που αποδεικνύει πως είναι ο ίδιος που κέρδισε τον διαγωνισμό.
 3. Οποιοσδήποτε από τους νικητές (Νικητής και Επιλαχόντες) σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
 • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση αξιοποίησης/παραλαβής του δώρου.
 • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 • σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου αποβεί άκαρπη.
 • σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου.
 • σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή.
 • σε περίπτωση που προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή ή/και του Χορηγού , τα ήθη και έθιμα γενικότερα κ.λ.π.
 1. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών, εάν δεν υπάρχει τέτοιος η Διοργανώτρια μπορεί να διαθέσει το έπαθλο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 2. Η Διοργανώτρια ή/και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρίες ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα τυχόν παρουσιάσουν τα δώρα καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές. Δεν φέρουν επίσης καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, ακυρώσεις, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την εκμετάλλευση/χρήση του Δώρου ή άλλες επιπτώσεις που έχει στον Νικητή η χρήση του Δώρου. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας.
 3. Μετά την εκπνοή της διάρκειας κάθε Διαγωνισμού και της παράδοσης του επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στο δικτυακό τόπο, σε οποιοδήπoτε έντυπο της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
 5. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την Διοργανώτρια για τους σκοπούς του εκάστου Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contest@inzone.gr
 6. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς και των όρων που ανακοινώνονται από την Δημοσίευση.
 7. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού θα αναρτάται στον Δικτυακό Τόπο.
 8. Οι παρόντες Όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.